Naru Sushi open!

Now we soft open, we’ll ne Grand Open ASAP! Thank you.